Kategoridekiler: 1
Gösterilenler: 1-1


1: Hüsnü Hattı Bakiyye Alfabesi2: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı Dil Bilgisi3: Bakiyye Lisanı Yapısal Özellikleri ve Belirteçler
4: Bakiyye Alfabesi ve Yazı Sistemi5: Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye Lisanında Karşılık6: İsimler (⥌ഥᒍર)
7: Sıfatlar (⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ)8: Şahıs Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ )9: Belirtenç - Tanımlamalık - Artikeller (Бᒍરᛠλ)
10: Cümle ve Cümle Çeşitleri (≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙)11: Olumsuzluk Ekler (⧽ᎧM๛ᒍ↓ ⥌⟓ᒍર)12: Fiiller ve Yardımcı Fiiller (IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM)
13: Bağlaçlar (ḶǦ૪λᒍર)14: İlgeçler - Tamlamalar - Ulaçlar - Bağ Eylem - Bağ Fiil (↾ᒍГλᒍર)15: Edatlar (≾ȪᓬƆર)
16: Zaman Belirteçleri (ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ)17: İyelik Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓)18: Saatler (OGᎧરƝ)
19: Sayılar (じ↾ᒍર)20: Soru Adılları (≾OરGᎧ ⥌ഥᒍʷર..↾)21: Belgisiz zamirler ve Mastar Yapıları (ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟)
22: Zaman-Mekan Bildiren Zarflar23: Sözcük - Cümle Dizilimi (≾Ȫᓬᒍ↓ - ≾ȪᓬᒍM ƆᓬᒍM⥙)24: İlgi Zamirleri (ᒍ ᓬMર..↾ ↾ᒍГ)
25: Zamanlar (৬ ⥌Ɲ〟)26: Ya Rabba Niyaz Kuralları (৬ ૭’’ᎧમᒍƝ..↾ મḶБ Й৬ᓬ)27: Günler - Aylar- Mevsimler (Г❞〟 - I〟M⥌ⱱ๛〟)
28: Ülke - Milliyetler (Ꭷ’ᒍ⟓ ⱱ Ꭷᒍ≾ᒍર)29: Renkler (ĊᎧ’ᓬ❞ГӬƝ)30: Bakiyye Dili Edebiyatı - Edebi Türleri (ᒍ Ḷ⟓৬ ГȪ⊲Ċ৬ᓬλ)
31: Önemli Noktalamalar (Й↓웃૪)32: Taşıt Ekleri33: Var Yapısı (୨ર)
34: Sanırım Belki Yapısı35: “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” Etimolojisi36: Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı
37: Kıtalar - Anakaralar38: Wû - (ϢᎧ’’) Yapısı39: Al Bakiyye Yapı, Ek ve Haller Tablosu
40: Al Bakiyye Dilinde Fiillerin Tüm Yapısal Form Tablosu

Bakiyye Dili Nedir? (Й ჰŧ ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙)
Bakiyye dili yapay bir dildir. Dil sistemi Ural-Altay dil ailesine benzemektedir. Bakiyye dili kendisine özgü bir alfabeye ve harflere sahiptir. Bünyesinde biçok Türkçe, Göktürkçe, Arapça, Farsça, Almanca gibi dilden sözcük ve yapıyı bulundurmaktadır. Bakiyye alfabesi 65 harften oluşmaktadır. Üç özel edebi türü bulunur; Şükran güncesi, Damlahatname, Yazlam. Ayrıca 3 yazım çeşiti bulunur; el yazması, bilgisayar yazması ve figürat (Hat yazısı). 

Bakiyye Dili Temel Özellikleri

  1. Tüm karakterler özel okuma ve kullanım formuna sahiptir. 
  2. Büyük - küçük harf ayrımı bulunmaz. 
  3. Soldan sağa doğru yazılır. 
  4. İngilizce ve Almanca gibi yardımcı fiili vardır; (ჰŧ - , Ϣર, ഥ)
  5. Almanca, İngilizce ve Arapça gibi artikel sistemi mevcuttur; (৬, I,  ᒍӬ, ᒍ,  ⧽,  ..↾)
  6. III. Tekil şahıs eki Orkun dilinde olduğu gibi tektir, sadece kullanılır ve cinsiyet ayrımı bulunmaz. 
  7. Yaratıcı rab için özel şahıs zamiri vardır; 
  8. Genellikle sesli ünlüler yazılmaz. Sessiz harf etkileşimiyle okuma sürdürülür ve yazım durumları ise çoğunlukla ilk hecede gerçekleşmektedir;  (⧽Ꭷ = Olu, ৬Ɲ↾ = Yeni, Гᒍ = Gel)

Neden Bu Dil Geliştirildi? 

Hiç kimsenin yeni bir dile ihtiyacı olmadığını ve Esperanto gibi daha gelişimiş yapay dillerin ve Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Türkçe gibi elbetteki doğal dillerin olduğunu iyi biliyoruz. Fakat yine de biz bir dil, alfabe ve edebiyat geliştirdik. Tüm kullandığımız Türkçe, Osmanlıca, Göktürkçe, Almanca, İngilizce, Farsça ve Arapça gibi dillerdeki güzel sözcükleri, sistem ve kuralları bir bütün içinde kendi tarzımızla yeniden şekillendirmek istedik. Bu etkileşim ve kapsam dahilinde geliştirdiğimiz yazı, edebiyat ve dil sistemi ile konuşmadan ziyade daha çok edebi yazım dili, anlatım ve betimleme dili olmasını ümit ederek bu yola çıktık. Bu doğrultuda yapay dil geliştirme sanatını icra etmeye devam edeceğiz. 
Bakiyye Dilinde Bir Örnek
৬じGƝഥᓬ, Ḷ⧽ ما⥙  ⧽ Бર  じGᒍM⥌.  ⱱર  ما⥙ MГ..↾ k  ⧽ ჰŧ ᒍӬ ƆરMƝ ᒍ ƆરᛠƆMЭ.
Okuma: Ya Sayğındız, bul menge ol ber sayğalma. Ver menge emgii ki ol ist lâ derman el derteme. 
Türkçe: Hekim, derdime bir derman bul. Derdime derman olacak bir ilaç ver. 

Й ჰŧ ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ (Nu ist el bakiyye lesenng) - What is the Al Bakiyye