Kategoridekiler: 2
Gösterilenler: 1-2


1: Hüsnü Hattı Bakiyye Alfabesi2: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı Dil Bilgisi3: Bakiyye Lisanı Yapısal Özellikleri ve Belirteçler
4: Bakiyye Alfabesi ve Yazı Sistemi5: Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye Lisanında Karşılık6: İsimler (⥌ഥᒍર)
7: Sıfatlar (⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ)8: Şahıs Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ )9: Belirtenç - Tanımlamalık - Artikeller (Бᒍરᛠλ)
10: Cümle ve Cümle Çeşitleri (≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙)11: Olumsuzluk Ekler (⧽ᎧM๛ᒍ↓ ⥌⟓ᒍર)12: Fiiller ve Yardımcı Fiiller (IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM)
13: Bağlaçlar (ḶǦ૪λᒍર)14: İlgeçler - Tamlamalar - Ulaçlar - Bağ Eylem - Bağ Fiil (↾ᒍГλᒍર)15: Edatlar (≾ȪᓬƆર)
16: Zaman Belirteçleri (ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ)17: İyelik Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓)18: Saatler (OGᎧરƝ)
19: Sayılar (じ↾ᒍર)20: Soru Adılları (≾OરGᎧ ⥌ഥᒍʷર..↾)21: Belgisiz zamirler ve Mastar Yapıları (ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟)
22: Zaman-Mekan Bildiren Zarflar23: Sözcük - Cümle Dizilimi (≾Ȫᓬᒍ↓ - ≾ȪᓬᒍM ƆᓬᒍM⥙)24: İlgi Zamirleri (ᒍ ᓬMર..↾ ↾ᒍГ)
25: Zamanlar (৬ ⥌Ɲ〟)26: Ya Rabba Niyaz Kuralları (৬ ૭’’ᎧમᒍƝ..↾ મḶБ Й৬ᓬ)27: Günler - Aylar- Mevsimler (Г❞〟 - I〟M⥌ⱱ๛〟)
28: Ülke - Milliyetler (Ꭷ’ᒍ⟓ ⱱ Ꭷᒍ≾ᒍર)29: Renkler (ĊᎧ’ᓬ❞ГӬƝ)30: Bakiyye Dili Edebiyatı - Edebi Türleri (ᒍ Ḷ⟓৬ ГȪ⊲Ċ৬ᓬλ)
31: Önemli Noktalamalar (Й↓웃૪)32: Taşıt Ekleri33: Var Yapısı (୨ર)
34: Sanırım Belki Yapısı35: “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” Etimolojisi36: Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı
37: Kıtalar - Anakaralar38: Wû - (ϢᎧ’’) Yapısı39: Al Bakiyye Yapı, Ek ve Haller Tablosu
40: Al Bakiyye Dilinde Fiillerin Tüm Yapısal Form Tablosu

El Günce-i Muhabbetün Ya Haylan
Yaratıcı rabb'e şükran, dua ve yakarış sunma maksatlı yazın türüdür. Bolca figürat yazısı kullanılır. Birkaç sayfayı geçmeyecek tarzda kaleme alınır. Al Bakiyye yapay dili, yaratıcı tanrı için özel kural ve şahıs ekine sahiptir. Aynı şekilde özel edebi türü geliştirilmiştir ve Al Bakiyye dilinde tanrı için yazılabilecek edebi türdür. 
El Günce-i Muhabbetün Ya Haylan, bir nevi "Şükran Güncesi" olarak da nitelendirilebilmektedir. 

ᒍ Г❞C..↾ MᎧてБʷ@❞ ৬ てᒍ〟 (El Günce-i Muhabbettün Ya Haylan) - Thanksgiving Diary
Damlahatnâme

Damlahatnâme, bilindik edebi türlere nazaran farklı bir mantık ve yapıda ortaya çıkmış akademik edebi türdür. Şark roman ihtiyacını ve temel akademik edebiyatı bünyesinde barındırmayı hedef almış türdür. Roman, öykü, mektup, masal, makale, tiyatro, resim gibi edebi ve sanatsal türlere eşdeğerdir. Bu türlerden ayrılan en belirgin özelliği ise akademik açıdan incelenerek eserlerin kaleme alınmasıdır.

İçerisinde birden fazla edebi türü barındıran yazım türüdür. Romana yakın biçimde olmasına rağmen belli farklılıklar gösteren deneyselliğe önem verilen yazılardır. Anlatımı gibi yazım biçimi de karmadır. İçeriğinde birçok makale, deneme, tiyatro, şiir, öykü, anekdot, vecize, beyit, deyim, atasözü, fıkra, mesnevi gibi yapıtlar bulundurabilir. 
Birden fazla anlatıcı vardır, hatta bu anlatıcıların aralarında tartışması veya birbirlerine mektup, e-posta, dilekçe vs. göndermeleri  mümkündür. Okura veya birbirlerine öğüt verebilirler. Adeta dışarıdan bakıldığında küçük bir dünya içerisindeymiş gibi olaylar gözlemlenir. Okurla konuşulur. Bazen onu eleştirebildiği gibi, aynı zamanda yorumlayabilir veya övebilir. Bazen hatta okur ara verip gitmiş gibi anlatıcılar davranabilir. Övgülerini meddah gibi yaparlar. Okur duymuyormuş gibi aralarında konuşabilirler. 
Damlahatnâme hakkında detaylı bilgiye Rehber Kitabından ulaşabilirsiniz. 


ഥMᒍӬԋ@ЙMЭ (Daamlâhatnâme) - Damlahatname