Kategoridekiler: 41
Gösterilenler: 1-20
Sayfalar: 1 2 3 »Klasik Al Bakiyye Rakamları (ᒍ Ḷ⟓৬ ↾Ɔ@) Al Bakiyye dilinin klasik alfabesinde 1'den 10'a kadar her rakamın bir simgesel karşılığı bulunur. Aynı şekilde 10 ve katlarının da yüz'e kadar simgesel karşılıkları mevcuttur.
ᒍ Ḷ⟓৬ ↾Ɔ@ (al Bakiyye idat) - al bakiyye numbers
Al Bakiyye Dilinde Fiillerin Tüm Yapısal Form Tablosu Al Bakiyye dili, Türkçe başta olmak üzere Osmanlı, Kazak, Azeri, Uygur, Türkmen, Göktürk gibi birçok Türk lehçesinden; Farsça, Arapça, Almanca ve İngilizce gibi dillerden de fiil kökü almaktadır. Kendisine özgü fiiller azami düzeyde olup, büyük oranda diğer dillerden kök fiil alımı yapmakta ve kendi özgü ek, form ve yapı ile geliştirerek kullanmaktadır. Al Bakiyye yapay dilinde fiillere dair temel özellikler- Türkçe ve Türk lehçelerinde olmayan yardımcı fiil yapısı vardır; "war, ist/dır".- Ön eklemeli, son eklemeli ek fiil yapısı vardır; "Zeşhaşaten, haşatelde".- Ayrılabilen ve ayrılamayan ek fiil yapısı vardır, " Temeneylemek".- "⧽,@,ᒍ,Ḷ⧽,⊲,৬Ḻ, IᒍЭ (Ol, Et, Bul, Kıl, Eyle)" gibi özüne yardımcı fiil ekleri bulunur. Ayrılmaksızın kök fiile getirilerek farklı eylem ve fiil anlamları ortaya çıkarılır; "yardemet".- Ayrılabilen ve ayrılamayan Modal fiil yapısı vardır; "Zol wetgeybermeli, diler gelmek".- 3 ayrı pasif-edilgen yapı ve formları mevcuttur. - Emir cümlelerinde fiilin sadece kök yapısı kullanılır. 
৬ IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM ᕴഥર↓Й (Ya Eylev ve Betlem yudruknu) - Verb structure and table
Al Bakiyye Yapı, Ek ve Haller Tablosu Al Bakiyye yapay dilinde ismin halleri, zaman, isim ekleri, edat, bağlaç vb. yapılar...
() -
Wû - (ϢᎧ’’) Yapısı

-ile, ilgili, alakalı, ait, bir şeye dair vb. manalar ve özellikler teşkil ettiren ifade ekidir. İsimlerin sonuna bitişik olarak eklenir. Eklendiğinde ise ilgili isme ait, dair, ilgili vb. anlamları betimler. 

Al Bakiyye

Okunuş

Türkçe

ȪᓬϢᎧ’’

Özwû

Hakkımda

ȪᓬϢᎧ’’

Özwû

Benle ilgili

ⰘϢᎧ’’

Menwû

Bana dair

て⊲ϢᎧ’’

Haqwû

Hakkımda

๛ϢᎧ’’

Sinwû

Senin Hakkında


ϢᎧ’’ (Wû) -
Kıtalar - Anakaralar

Kıta/Anakara: ⥌Й૭’’મ (Anugaray)

Kara parçası: ૭’’મ (Garay)

Al Bakiyye dilinde kıta/kara parçaları yön, coğrafi özellik veya üzerinde yaşayan toplum kültürüne göre isimlendirilir. 

Al Bakiyye

Okunuş

Açıklama/Anlam

Türkçesi

⥌Й૭’’મ..↾Ḷ@≾↓

Anugaray-ibatsık

Gün Batan Kıtası

Avrupa

⥌Й૭’’મ..↾ഥ≾↓

Anugaray-idıysık

Gün Doğan Kıtası

Asya

⥌Й૭’’મ..↾M↾Ɔ°

Anugaray-imid

Orta Kıta

Afrika

Ꭷ≾⥌Mરཞ⊲

Usaamerriylak

Üst Amerikan Anakarası

K. Amerika

⥌≾⥌Mરཞ⊲

Asaamerriylak

Alt Amerikan Anakarası

G. Amerika

⥌Й૭’’મ..↾Г❞I

Anugaray-igüney

Güney Kıtası

Okyanusya/

Avustralya

Ꭷ≾ḶᓬC↓

Usbuzcuk

Kuzey-üst buz ülkesi

Grönland

⥌≾Ḷᓬ৬

Asbuzya

Güney/aşağı buz ülkesi

Antarktika / Güney Kutbu

Ꭷ≾Ḷᓬ৬

Usbuzya

Kuzey - yukarı kutup bölgesi

Kuzey Kutbu


⥌Й૭’’મ - ૭’’મ (Anugaray - Garay) - Continents - Mainlands
Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı

Birçok dilde olduğu gibi Bakiyye yapay dilinde de yabancı sözcük, isim ve yapıların yazımına ilişkin birtakım kurallar vardır. Bakiyye dilindeki tüm sözcükler ve yapılar harflerin kendi öz ölçüsü ve özelliğine göre yazılır. Ancak yabancı kökenli, Bakiyye diline geçmemiş olan isim ve sözcükler ise Latin harfleriyle yazılan dillerde birebir harf karşılıklarıyla, diğer harflerle yazılanlarda ise okunuşuna göre uygun harflerle yazılır. Harflerin öznitelikleri değil, sadece karşılıkları kullanılır. 

Örnek: “Schneider Mark” Almanca kökenli bir isim olup, Bakiyye dilinde her harfin karşılığı sadece yazılarak aktarım sağlanır. 


() -
“Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” Etimolojisi

Temel anlamı güzel yazılı ölümsüze ait dil demektir. 

Hüsnü: ᒍ Ꮦ≾Й (El hüsnû) = güzel

Hatt-î: て@ᛠ..↾ (Hattiy) = Yazı

Bâkiyye: Ḷ⟓৬ (Bakeyye)= ölümsüze ait

Lisan: ᒍ≾Ɲ (Lesen) = dil


⟓↓ƝᒍM (Kökenelem) - Etymology
Sanırım Belki Yapısı

Bir konuda görüş, düşünce ifade eden  zana dayalı fikirler ileri süren cümleler için “じƝરⰘ, ᓬƝЙMC, ماC, ૭’’ᒍ⥌୨Б, Ƒ↾⟓ཞⰘ” (Saynarmen, Zannumca, Mence, Бᒍk, Galavbe, Fikriymen) yapıları kullanılır. Temel cümleden ayrı bir yan cümle olarak kullanıldığında ise sonuna “Ӄ” (ki) kullanılır. 

ЙમƆ ৬ Ꭷ’Mર ? (Nurayda ya ömer?) - Ömer nerede?

Ƒ↾⟓ཞⰘ, ⧽ ჰŧ ৬ Ḷર⊲Ɔ (Fikriymen, ol ist ya barqda) - Bence o evdedir.

ᓬƝЙMC Ӄ; ⧽ ჰŧ Ƒ..↾ ↓Ø (Zannumca ki, ol ist fiy okkul.) - Zannederim ki o okulda. 

БᒍӃ ჰŧ  ⧽ Ƒ..↾ ↓Ø (Belki ist ol fiy okkul) O belki okuldadır.


Ƒ↾⟓ཞⰘ (Fikrimen) - I think - maybe Structure
Var Yapısı (୨ર)

Var formu “୨ર” (var) biçiminde kullanılır. Özne + Yardımcı fiil + ୨ર şeklinde cümle sıralaması mevcuttur. 

Örnek: Evde bir çocuk var.. 

Al Bakiyye:ᒍӬ Ḷᒍ∧ ჰŧ ୨ર Ƒ..↾ ᒍӬ Ḷર⊲

Okunuş: La Bala ist var efiy la barq

 

Örnek II: Evde seni bekleyen bir eşin var.

Bakiyye: ≾.〟ჰŧ ⱱર Ӄ Ϣર ⧽ ⊲OЙƆM∧⟓ ๛⥙ ↾Ɲ ᒍӬ Ḷર⊲. 

Okunuş: Eshin ist var keyol war ol kandamaq seng in la barq. 


୨ર (Var) - There is / There are
Taşıt Ekleri

Otobüs, minibüs, tren, gemi, uçak vb. vasıta eyleminde araç niteliği bulunan gereçler için “-vaslam” eki kullanılır. 

Karayolu Taşımacılığı: ᕴ⧽ (Yol)

Karayolu - Demiryolu: મᕴ⧽ (Rayol)

İki Tekerli Araçlar: ᛠ↓ (Tek)

Raylı Sistem Demiryolu Taşımacılığı: મ (Ray)

Yalnızca raylı sistem (Tren): મ (Ray)

Üstten giden raylı hat (Tramvay): Ꭷમ (Uray)

Yeraltından giden raylı hat (Metro): ⥌મ (Aray)

Denizyolu Taşımacılığı: ƆƝ (Den)

Denizaltı Taşımacılığı: ⥌ƆƝ (Aden)

Havayolu Taşımacılığı: ᎧĊ (Uç)

Sözcükler

Tren: મ୨≾૪ (Rayvaslamlam)

Otobüs: ᕴ⧽୨≾૪ (Yolvaslam)

Metro: ⥌મ୨≾૪ (Arayvaslam)

Gemi: ƆƝ୨≾૪ (Denvaslam)

Tramvay: Ꭷમ୨≾૪ (Urayvaslam)


୨≾૪ Э↓〟 (Vaslameken) - vehicle Suffixes
Önemli Noktalamalar (Й↓웃૪)

Bakiyye lisanında birkaç temel noktalama işareti vardır. Bunlar asasî olarak kullanılır. Diğerleri ise gerektiğinde kullanılmaktadır. Esasî noktalama işaretleri bakiyye lisanına özgüdür. 

 • ʷ (Çiftlem): Genellikle sessiz harfleri çift okutmak için kullanılır. Öncesindeki harfi ikikez vurgulu okutur. ∧ᒍʷԋ (Allah)

 • ° (Dursak): Öncesindeki harfi keser. Kesip, akabindeki harf ile devam ettirir. Uzun olan sesleri, vurgulu sesleri vb.  ayırmada veya kendine özgü sesletimi durdurmada kullanılır. ⥌⊲°ḶḶ (Ak’baba). 

 • . (Noktay): Cümle sonu, kısaltma vb. durumlarda kullanılır. て ∧ᒍʷԋ°ഥ. (Hay Allah’tır.)

 • , (Okmay): Virgül mahiyetindedir. Ḷર⊲, @, ⧽ ⱱ ๛ (Barq, At, Ol ve Sen)


Й↓웃૪ (Noktaylam) -
Bakiyye Dili Edebiyatı - Edebi Türleri (ᒍ Ḷ⟓৬ ГȪ⊲Ċ৬ᓬλ)

Bakiyye diline özgü 3 edebi tür bulunmaktadır. Bunların dışında bilinen roman, öykü, masal, mesnevi, şiir vb. birçok türde de edebi yazın gerçekleştirilebilmektedir. 

Üç temel edebi türü; Damlahatname, El Günce-i Muhabbetün Ya Haylan, Yazlam.

El Günce-i Muhabbetün Ya Haylan (ᒍ Г❞C..↾ MᎧてБʷ@❞ ৬ てᒍ〟)

Yaratıcı rabbe şükran, dua ve yakarış sunma maksatlı yazın türüdür. Bolca figürat yazısı kullanılır. Birkaç sayfayı geçmeyecek tarzda kaleme alınır. 

Bölümleri: Başlık, Ön Girdi, Künye, Tesbihat, Şükran Güncesi, Lafız, Nükte, Dua, Vecih-i Usulihat, Devriye, Şerh-i Hal, Netice ve Niyaz. 


ᒍ Ḷ⟓৬ ГȪ⊲Ċ৬ᓬλ (El bakiyye gökçeyazınç) -
Renkler (ĊᎧ’ᓬ❞ГӬƝ)

૭’’મ

Garay

Siyah

૭’’↾ᓬᒍ

Gızıl

Kırmızı

৬≾.ᒍ

Yeşel

Yeşil

ГȪⱱᓬ

Gövez

Lacivert

⥌⊲ГȪ⊲

Akalgök

Eflatun

⟓Ꭷ’રƝ Küren

Bordo

ᛠᎧર⊲୨⥌ഥ’

Turkuvaz

Turkuaz

ГȪGરᛠ

Göğerte

Mor

⥌↓

Ak

Beyaz

ГȪ⊲

Gök

Mavi

ḶOᓬ - Ċᒍ

Boz, Çal

Gri

≾⥌ᓬરƝГ

Sazrenge

Bej

৬Ǧᓬ - ⊲OЙર

Yağaz, Konur

Kahverengi

ᛠᎧરλ

Turunç

Turuncu

⥌ᒍ

Al

Pembe

じཞ

Sayrıy

Sarı

⥌ᒍ⥌C

alaca

Rengarent


ĊᎧ’ᓬ❞ГӬƝ (Çözüngen) - colors
Ülke - Milliyetler (Ꭷ’ᒍ⟓ ⱱ Ꭷᒍ≾ᒍર)

Alman : CરⰘ (Cermen)

Alman Ülkesi : CરⰘ৬ (Cermenya)

Alman yurdu: CરⰘ૪ƝƆ° (Cermenland)

Alman Ulusundan : CરⰘ..↾ (Cermenî)

Alman Diyarı : CરⰘ≾웃〟 (Cermanestayen)

Almanyalı : CરⰘ৬ᒍ↾ (Cermenyalı)

Alman Dili. ᒍ≾Ɲ..↾ CરⰘ (Lesen-i Cermen)

Her ulusun kendine özgü tabiri vardır ve genellikle kültürleri, yaşam tarzları ve bulundukları bölgeye göre adlandırılırlar. 

 • Ülke isimleri için millet isimlerinin sonuna “” (ya)  eklenir.

  • CરⰘ৬ (Cermenya) [Almanya]

 • Ülkenin bağlı olduğu ulusu betimlemek için ulus isimlerinin sonuna “CરⰘ..↾” (Î) eklenir.

  • CરⰘ..↾ (Cermenî) [Alman]

 • Ulusların yaşadığı bölge, toprak parçasını ifade etmek için ulus isimlerinin sonuna “≾웃〟 ” (estan) eklenir.

  • CરⰘ≾웃〟 (Cermenestayen) [Alman yurdu]

 • Millete tabi olma ve yaşanılan bölgeli olma hali için ise millet adı sonuna “ᒍ↾” (li) eklenir.

  • CરⰘ৬ᒍ↾ (Cermenyalı) [Almanyadan]

 • Milletlerin dili için “ᒍ≾Ɲ..↾” (lesen-i) sıfat tamlaması kullanılır: ᒍ ᒍ≾Ɲ..↾ ᛠᎧ’ર⟓ (El lesen-i Türk) yahut ismin sonuna “C” (ci) veya “≾.” (iesh) harflerinden biri eklenir.

  • ᒍ≾Ɲ..↾ CરⰘ (Lesen-i Cermen) [Alman dili]

  •  CરⰘC (Cermence) [Almanca]

  • CરⰘ≾. (Cemernieş) [Almanca]


Ꭷ’ᒍ⟓ ⱱ Ꭷᒍ≾ᒍર (Ülkey ve Uluslar) - Country - Nationalities
Günler - Aylar- Mevsimler (Г❞〟 - I〟M⥌ⱱ๛〟)

Günler

Türkçe

İngilizce

Bakiyye Lisanı

Okunuşu

Pazartesi

Monday

Ḷ≾.Г❞

Başgün

Salı

Tuesday

ƆરГ❞

Dergün

Çarşamba

Wednesday

⧽Г❞

Olgün

Perşembe

Thursday

⧽웃Г❞

Oltaygün

Cuma

Friday

ᎧᒍᎧГ❞

Ulugün

Cumartesi

Saturday

⊲↾৬୨Г❞

Kıyavgün

Pazar

Sunday

↾ᕴ↓Г❞

Iyıkgün

 

An: OƓ. (Oğ) 

Saat: OƓ.Ꭷર (Oğur)

Dakika: OƓ.મ↓ (Oğrayık)

Saniye: OƓ.Ꭷરഥ↓ (Oğurdak)

Salise: OƓ.ᎧરĊ↓ (Oğurçak)


Г❞〟 - I〟- M⥌ⱱ๛〟 (günen - Ayan, Mevsinen) -
Ya Rabba Niyaz Kuralları (৬ ૭’’ᎧમᒍƝ..↾ મḶБ Й৬ᓬ)

İlahi yaratıcıya niyaz, dua, iltifat ve ithaflarda geçerli birtakım kurallar vardır. 

Şahıs Zamiri: て (Hay)

Belirteçi: ৬ (Ya) ve I (Ay)

Yardımcı Fiili: ჰŧ (İst) veya ഥ (Dır)

 • Geniş zaman harici “Ϣર” (War) yardımcı fiili kullanılmaz.

 • Asla şahıs eki fiil içerisinde kullanılmaz.

Örnek: 

Normal Cümleler: 

 • Ⱈ Ϣર  БરMЭ⟓. (Men war bermek) : Veririm

 • Ⱈ ϢરƆ Бર⥌CĴما. (Men werde berecejmen): Vereceğim

 • ๛ ϢᎧરƆ БરƆ๛ (Sin wurde berdisen) : Verdin

İlahî Cümleler:

 • て Ϣર БરMЭ⟓ (Hay war bermek.) : Allah verir.

 • て Бર⥌CĴ (Hay berecej) : Allah verecek.

 • て БરƆ (Hay berdi) : Allah verdi.

ჰŧ = て ჰŧ ∧ᒍʷԋ (Hay ist Allah) : Hay olan Allah’tır.

= て ∧ᒍʷԋ°ഥ (Hay Allah’dır) : Hay olan Allah’tır.


৬ ૭’’ᎧમᒍƝ..↾ મḶБ Й৬ᓬ (Ya guralen-i rabbenuyaz) -
Zamanlar (৬ ⥌Ɲ〟)

Bakiyye lisanında 5 zaman ve 8 kip bulunur. 

ZAMAN-KİP

Y. FİİL

EK

KURAL

Örnek

Türkçe

Geniş Zaman

Ϣર - ჰŧ /ط 

MЭ⟓

Özne+Y.fiil + E. fiil+mek

Ⱈ  Ϣર ≾ⱱMЭ⟓. 

(Men war sevmek)

Severim

Geniş zaman -en köklü (⥌ƆM↾ર〟)

Ϣર - ჰŧ /ط 

Özne+Y.fiil + E. fiil+en

Ⱈ Ϣર Б୨❞Ɔર〟ᒍӬ Ḷ. 

(Men war bevunderen la bu.)

Ben buna hayranım/ hayran kaldım.

Şimdiki Zaman

 •  

Özne + E.fiil+riy

Ⱈ ≾ⱱཞ.

(Men sevriy)

Seviyorum

Gelecek Zaman

Ϣર -

⥌CĴ

Özne + Y. fiil + E. Fiil+ecaj+ş. eki

Ⱈ Ϣર ≾ⱱ⥌CĴⰘ .

(Men war sevecej)

Seveceğim

-dili Geçmiş Zaman

ϢᎧરƆ – ↾Ɔ /Ɔ 

Ɔ

Özne + Y. fiil + E. Fiil+di+ş. eki

Ⱈ ϢᎧરƆ ≾ⱱƆⰘ. 

Men wurde sevdimen)

Sevdim

-mişli Geçmiş Zaman

ϢOરƆ - M≾.

M≾.

Özne + Y. fiil + E.fiil+miş+Ş.ek

Ⱈ ϢOરƆ ≾ⱱM≾.Ⱈ .

(Men worde sevmişmen)

Sevmişim

Şart-Dilek Kipi

-

β

Özne + E.fiil+sem

Ⱈ ≾ⱱβM.

(Men sevsem)

Sevsem

İstek Kipi

 

I

Özne + E.fiil + ay

Ⱈ ≾ⱱI.

(Men Sevay)

Seveyim

Edilgen Pasif Kipi

Ϣર

〟 -  ᒍ

Özne + Y. fiil + Esas fiil+el+di+Ş.eki

≾ⱱᒍƆⰘ 

(sevildimen)

Sevildim

Şart-Koşul Kipi

 

≾Э

Özne + E. fiil+Ş.eki+se

≾ⱱરⰘ≾Э

(Severmenese)

Seversem

Tezlik Kipi

-

↾ⱱર

Özne + E.fiil+ver

๛ ≾ⱱ↾ⱱર.

(Sin seviver)

Seviver

Emir Kipi

-

-

Esas fiil

≾ⱱ! (Sev)

Sev

Sürdürüm Kipi

Ϣર 

ᕴOમ

Özne + Y. fiil + E.fiil+yor

Ⱈ Ϣર ≾ⱱᕴOમ.

(Men war seviyor.)

Seviyorum

Ezelden-Ebed Kipi

Ϣર/ჰŧ /ط 

Özne + Y. fiil+ing

Ⱈ Ϣર ≾ⱱ⥙.

(Men war seving)

Her dair severim.

*** Olumsuz yapılarda esas fiilde zaman ekinden önce “M⥌” (me, ma) eki getirilir. 

Örnek Cümle: Dün İstanbul’dan amcam geldi. Şuan onu bekliyorum. Onun arabası var. Onunla Sinemaya gideceğiz. 

ᛠ❞I〟৬ ≾웃ƝḶ⧽'Ɔ〟ϢᎧરƆ Mየ ГᒍƆ⧽. ≾.Ꭷ⥌Ɲ Ⱈ Б⟓ᒍཞ ⧽Й. ⧽ じてḺ Бર રIḶ. Mᓬ ϢરƆ〟 Г@⥌CĴБᓬ ᓬᎧ ᒍӬ ⊲મᒍ↓.

(Tüneyin ya estaynbol’dan wurde emmim geldiol. Şuaan men bekliir olnu. Ol sayhap ber arayba. Mız werden getecejbiz zu la kalrayluk)


৬ ⥌Ɲ〟 (Ya aanen) - Tenses
İlgi Zamirleri (ᒍ ᓬMર..↾ ↾ᒍГ)

İki veya daha fazla cümlenin tek bir cümle olarak birleştirilmesi durumudur. 3 farklı şekilde bu işlem gerçekleştirilebilmektedir.

 • Ӄ (Ki ol)

 • ⧽Ǧ〟(Olğan)

 • Tamlamalı. 

Örnek: Kapının önünde duran yaşlı adam benim dün gördüğüm adamdır. 

 • Ӄ (Ki ol) = ᒍ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર Ϣર ഥᎧરM∧⊲ ᒍӬ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ k⧽ Ⱈ ϢᎧરƆ ⟓ȪરƆⰘ ⧽Й ᛠ❞I〟. (El adam-i ehteyar war durmak la babın öğünde kiol men wurde kördemen olnu tüneyin)

 • ⧽Ǧ〟(Olğan) = ᒍ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ ഥᎧરM∧⊲ᛠ  ⧽Ǧ〟ᒍ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર ჰŧ Ⱈ〟⟓ȪરƆG ⥌ƆM ᛠ❞I〟. (El babın ögünde durmakta olğan el adam-i ehteyar ist menin kördiği adam tüneyin.)

 • Tamlamalı. = ᒍ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ ഥᎧરGƝ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર Ⱈ〟ᛠ❞I〟⟓ȪરƆG ⥌ƆMഥ. (El babın ögünde durgan adam-i ehteyar menin tüneyin gördigi adamdır.)

Not: ᒍ ḶḶ〟ȪГ❞Ɔ ഥᎧરGƝ ⥌ƆM..↾ Эԋᛠ৬ર  (El babın ögünde durgan adam-i ehteyar) - bir tek belirteçe bağlı tek isimdir. Tek özne vasfı gösterir. 


ᒍ ᓬMર..↾ ↾ᒍГ (El zemer-i ilgi) - Relative Pronouns
Sözcük - Cümle Dizilimi (≾Ȫᓬᒍ↓ - ≾ȪᓬᒍM ƆᓬᒍM⥙)

Bakiyye dilinde cümle ve kelime dizilişi oldukça özgürcedir. Cümlenin öğeleri istenildiği sıra ve yerde kullanılabilir. Tonlama, vurgu ve kafiye ekseninde istenildiği gibi dizilebilir. Sadecek temel kural şudur; yardımcı fiil esas fiilden, sıfatlar isimlerden ayrılmaz. Bu bütün dahilinde cümlenin istenilen alanında kullanılabilir. 

Örnek: Kız Kardeşim genellikle geceleri TV seyreder.

 1. ḶCM Ϣર じમᒍMЭ⟓ ГƝᒍƆ ᒍӬ じર@ГĊ. (Bacem war seyreylemek genelde la seyretgeç)

 2. Ϣર じમᒍMЭ⟓  ГƝᒍƆ ḶCM ᒍӬ じર@ГĊ. (War seyreylemek genelde bacem la seyretgeç)

Bağıl kelimeler: 

Ϣર じમᒍMЭ⟓ (war seyreylemek) - Yardımcı fiil ve esas fiildir. Konumu ne olursa olsun birbirinden ayrılmaz. 

ᒍӬ じર@ГĊ (La seyretgeç) - Belirteç ve isimdir. Konumu ne olursa olsun birbirinden ayrılmaz. 

Serbest yazım ve kullanım olanağına sahiptir. 


≾Ȫᓬᒍ↓ - ≾ȪᓬᒍM ƆᓬᒍM⥙ (Sözlük - Sözlem Dezelemng) -
Zaman-Mekan Bildiren Zarflar

Bakiyye

Okunuş

Türkçe

Ḷમ

Buray

Burası

⧽મ

Olray

Orası

≾Ꭷ.મ

Şuray

Şurası

↾Ċમ

İçrey

İçeri

ഥ≾.મ

Dışray

Dışarı

Ꭷ≾’મ

Üsray

Üst

ᕴ↓મ

Yukray

Yukarı

⥌じમ

Asayray

Aşağı

≾G

sağ

Sağ

≾⧽

sol

Sol

Ȫᛠમ

Öteray

Öte


৬ ᓬરƑ..↾ ⥌Ɲ ⱱ ȪGર↓ БᒍƆરГƝ (Ya zarf-i Aan ve Öğerek beldergen) -

1-20 21-40 41-41