Bölümdekiler: 48
Gösterilenler: 1-10
Sayfalar: 1 2 3 4 5 »

Klasik Al Bakiyye Rakamları (ᒍ Ḷ⟓৬ ↾Ɔ@) Al Bakiyye dilinin klasik alfabesinde 1'den 10'a kadar her rakamın bir simgesel karşılığı bulunur. Aynı şekilde 10 ve katlarının da yüz'e kadar simgesel karşılıkları mevcuttur.
ᒍ Ḷ⟓৬ ↾Ɔ@ (al Bakiyye idat) - al bakiyye numbers
Al Bakiyye Dilinde Fiillerin Tüm Yapısal Form Tablosu Al Bakiyye dili, Türkçe başta olmak üzere Osmanlı, Kazak, Azeri, Uygur, Türkmen, Göktürk gibi birçok Türk lehçesinden; Farsça, Arapça, Almanca ve İngilizce gibi dillerden de fiil kökü almaktadır. Kendisine özgü fiiller azami düzeyde olup, büyük oranda diğer dillerden kök fiil alımı yapmakta ve kendi özgü ek, form ve yapı ile geliştirerek kullanmaktadır. Al Bakiyye yapay dilinde fiillere dair temel özellikler- Türkçe ve Türk lehçelerinde olmayan yardımcı fiil yapısı vardır; "war, ist/dır".- Ön eklemeli, son eklemeli ek fiil yapısı vardır; "Zeşhaşaten, haşatelde".- Ayrılabilen ve ayrılamayan ek fiil yapısı vardır, " Temeneylemek".- "⧽,@,ᒍ,Ḷ⧽,⊲,৬Ḻ, IᒍЭ (Ol, Et, Bul, Kıl, Eyle)" gibi özüne yardımcı fiil ekleri bulunur. Ayrılmaksızın kök fiile getirilerek farklı eylem ve fiil anlamları ortaya çıkarılır; "yardemet".- Ayrılabilen ve ayrılamayan Modal fiil yapısı vardır; "Zol wetgeybermeli, diler gelmek".- 3 ayrı pasif-edilgen yapı ve formları mevcuttur. - Emir cümlelerinde fiilin sadece kök yapısı kullanılır. 
৬ IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM ᕴഥર↓Й (Ya Eylev ve Betlem yudruknu) - Verb structure and table
Al Bakiyye Yapı, Ek ve Haller Tablosu Al Bakiyye yapay dilinde ismin halleri, zaman, isim ekleri, edat, bağlaç vb. yapılar...
() -
Wû - (ϢᎧ’’) Yapısı

-ile, ilgili, alakalı, ait, bir şeye dair vb. manalar ve özellikler teşkil ettiren ifade ekidir. İsimlerin sonuna bitişik olarak eklenir. Eklendiğinde ise ilgili isme ait, dair, ilgili vb. anlamları betimler. 

Al Bakiyye

Okunuş

Türkçe

ȪᓬϢᎧ’’

Özwû

Hakkımda

ȪᓬϢᎧ’’

Özwû

Benle ilgili

ⰘϢᎧ’’

Menwû

Bana dair

て⊲ϢᎧ’’

Haqwû

Hakkımda

๛ϢᎧ’’

Sinwû

Senin Hakkında


ϢᎧ’’ (Wû) -
Kıtalar - Anakaralar

Kıta/Anakara: ⥌Й૭’’મ (Anugaray)

Kara parçası: ૭’’મ (Garay)

Al Bakiyye dilinde kıta/kara parçaları yön, coğrafi özellik veya üzerinde yaşayan toplum kültürüne göre isimlendirilir. 

Al Bakiyye

Okunuş

Açıklama/Anlam

Türkçesi

⥌Й૭’’મ..↾Ḷ@≾↓

Anugaray-ibatsık

Gün Batan Kıtası

Avrupa

⥌Й૭’’મ..↾ഥ≾↓

Anugaray-idıysık

Gün Doğan Kıtası

Asya

⥌Й૭’’મ..↾M↾Ɔ°

Anugaray-imid

Orta Kıta

Afrika

Ꭷ≾⥌Mરཞ⊲

Usaamerriylak

Üst Amerikan Anakarası

K. Amerika

⥌≾⥌Mરཞ⊲

Asaamerriylak

Alt Amerikan Anakarası

G. Amerika

⥌Й૭’’મ..↾Г❞I

Anugaray-igüney

Güney Kıtası

Okyanusya/

Avustralya

Ꭷ≾ḶᓬC↓

Usbuzcuk

Kuzey-üst buz ülkesi

Grönland

⥌≾Ḷᓬ৬

Asbuzya

Güney/aşağı buz ülkesi

Antarktika / Güney Kutbu

Ꭷ≾Ḷᓬ৬

Usbuzya

Kuzey - yukarı kutup bölgesi

Kuzey Kutbu


⥌Й૭’’મ - ૭’’મ (Anugaray - Garay) - Continents - Mainlands
Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı

Birçok dilde olduğu gibi Bakiyye yapay dilinde de yabancı sözcük, isim ve yapıların yazımına ilişkin birtakım kurallar vardır. Bakiyye dilindeki tüm sözcükler ve yapılar harflerin kendi öz ölçüsü ve özelliğine göre yazılır. Ancak yabancı kökenli, Bakiyye diline geçmemiş olan isim ve sözcükler ise Latin harfleriyle yazılan dillerde birebir harf karşılıklarıyla, diğer harflerle yazılanlarda ise okunuşuna göre uygun harflerle yazılır. Harflerin öznitelikleri değil, sadece karşılıkları kullanılır. 

Örnek: “Schneider Mark” Almanca kökenli bir isim olup, Bakiyye dilinde her harfin karşılığı sadece yazılarak aktarım sağlanır. 


() -
“Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” Etimolojisi

Temel anlamı güzel yazılı ölümsüze ait dil demektir. 

Hüsnü: ᒍ Ꮦ≾Й (El hüsnû) = güzel

Hatt-î: て@ᛠ..↾ (Hattiy) = Yazı

Bâkiyye: Ḷ⟓৬ (Bakeyye)= ölümsüze ait

Lisan: ᒍ≾Ɲ (Lesen) = dil


⟓↓ƝᒍM (Kökenelem) - Etymology
Sanırım Belki Yapısı

Bir konuda görüş, düşünce ifade eden  zana dayalı fikirler ileri süren cümleler için “じƝરⰘ, ᓬƝЙMC, ماC, ૭’’ᒍ⥌୨Б, Ƒ↾⟓ཞⰘ” (Saynarmen, Zannumca, Mence, Бᒍk, Galavbe, Fikriymen) yapıları kullanılır. Temel cümleden ayrı bir yan cümle olarak kullanıldığında ise sonuna “Ӄ” (ki) kullanılır. 

ЙમƆ ৬ Ꭷ’Mર ? (Nurayda ya ömer?) - Ömer nerede?

Ƒ↾⟓ཞⰘ, ⧽ ჰŧ ৬ Ḷર⊲Ɔ (Fikriymen, ol ist ya barqda) - Bence o evdedir.

ᓬƝЙMC Ӄ; ⧽ ჰŧ Ƒ..↾ ↓Ø (Zannumca ki, ol ist fiy okkul.) - Zannederim ki o okulda. 

БᒍӃ ჰŧ  ⧽ Ƒ..↾ ↓Ø (Belki ist ol fiy okkul) O belki okuldadır.


Ƒ↾⟓ཞⰘ (Fikrimen) - I think - maybe Structure
Var Yapısı (୨ર)

Var formu “୨ર” (var) biçiminde kullanılır. Özne + Yardımcı fiil + ୨ર şeklinde cümle sıralaması mevcuttur. 

Örnek: Evde bir çocuk var.. 

Al Bakiyye:ᒍӬ Ḷᒍ∧ ჰŧ ୨ર Ƒ..↾ ᒍӬ Ḷર⊲

Okunuş: La Bala ist var efiy la barq

 

Örnek II: Evde seni bekleyen bir eşin var.

Bakiyye: ≾.〟ჰŧ ⱱર Ӄ Ϣર ⧽ ⊲OЙƆM∧⟓ ๛⥙ ↾Ɲ ᒍӬ Ḷર⊲. 

Okunuş: Eshin ist var keyol war ol kandamaq seng in la barq. 


୨ર (Var) - There is / There are
Taşıt Ekleri

Otobüs, minibüs, tren, gemi, uçak vb. vasıta eyleminde araç niteliği bulunan gereçler için “-vaslam” eki kullanılır. 

Karayolu Taşımacılığı: ᕴ⧽ (Yol)

Karayolu - Demiryolu: મᕴ⧽ (Rayol)

İki Tekerli Araçlar: ᛠ↓ (Tek)

Raylı Sistem Demiryolu Taşımacılığı: મ (Ray)

Yalnızca raylı sistem (Tren): મ (Ray)

Üstten giden raylı hat (Tramvay): Ꭷમ (Uray)

Yeraltından giden raylı hat (Metro): ⥌મ (Aray)

Denizyolu Taşımacılığı: ƆƝ (Den)

Denizaltı Taşımacılığı: ⥌ƆƝ (Aden)

Havayolu Taşımacılığı: ᎧĊ (Uç)

Sözcükler

Tren: મ୨≾૪ (Rayvaslamlam)

Otobüs: ᕴ⧽୨≾૪ (Yolvaslam)

Metro: ⥌મ୨≾૪ (Arayvaslam)

Gemi: ƆƝ୨≾૪ (Denvaslam)

Tramvay: Ꭷમ୨≾૪ (Urayvaslam)


୨≾૪ Э↓〟 (Vaslameken) - vehicle Suffixes