Kategoridekiler: 4
Gösterilenler: 1-4


1: Hüsnü Hattı Bakiyye Alfabesi2: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı Dil Bilgisi3: Bakiyye Lisanı Yapısal Özellikleri ve Belirteçler
4: Bakiyye Alfabesi ve Yazı Sistemi5: Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye Lisanında Karşılık6: İsimler (⥌ഥᒍર)
7: Sıfatlar (⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ)8: Şahıs Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ )9: Belirtenç - Tanımlamalık - Artikeller (Бᒍરᛠλ)
10: Cümle ve Cümle Çeşitleri (≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙)11: Olumsuzluk Ekler (⧽ᎧM๛ᒍ↓ ⥌⟓ᒍર)12: Fiiller ve Yardımcı Fiiller (IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM)
13: Bağlaçlar (ḶǦ૪λᒍર)14: İlgeçler - Tamlamalar - Ulaçlar - Bağ Eylem - Bağ Fiil (↾ᒍГλᒍર)15: Edatlar (≾ȪᓬƆર)
16: Zaman Belirteçleri (ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ)17: İyelik Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓)18: Saatler (OGᎧરƝ)
19: Sayılar (じ↾ᒍર)20: Soru Adılları (≾OરGᎧ ⥌ഥᒍʷર..↾)21: Belgisiz zamirler ve Mastar Yapıları (ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟)
22: Zaman-Mekan Bildiren Zarflar23: Sözcük - Cümle Dizilimi (≾Ȫᓬᒍ↓ - ≾ȪᓬᒍM ƆᓬᒍM⥙)24: İlgi Zamirleri (ᒍ ᓬMર..↾ ↾ᒍГ)
25: Zamanlar (৬ ⥌Ɲ〟)26: Ya Rabba Niyaz Kuralları (৬ ૭’’ᎧમᒍƝ..↾ મḶБ Й৬ᓬ)27: Günler - Aylar- Mevsimler (Г❞〟 - I〟M⥌ⱱ๛〟)
28: Ülke - Milliyetler (Ꭷ’ᒍ⟓ ⱱ Ꭷᒍ≾ᒍર)29: Renkler (ĊᎧ’ᓬ❞ГӬƝ)30: Bakiyye Dili Edebiyatı - Edebi Türleri (ᒍ Ḷ⟓৬ ГȪ⊲Ċ৬ᓬλ)
31: Önemli Noktalamalar (Й↓웃૪)32: Taşıt Ekleri33: Var Yapısı (୨ર)
34: Sanırım Belki Yapısı35: “Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı” Etimolojisi36: Yabancı İsim, Sözcük ve Yapıların Yazım - Kullanım Kuralı
37: Kıtalar - Anakaralar38: Wû - (ϢᎧ’’) Yapısı39: Al Bakiyye Yapı, Ek ve Haller Tablosu
40: Al Bakiyye Dilinde Fiillerin Tüm Yapısal Form Tablosu

Cümle Çevirisi Türkçe: Meyveler, zengin ve doğal gıdalardır. Sağlığa faydalıdır. Bolca sağlıklı meyve yenilmelidir. 
() -
Merhaba, Nasılsınız? Benim adım Baki. حا, ƝC๛ᓬ ماM ⥌Ɔ ჰŧ Ḷ⟓. 
Okunuş: Hû, Necesinz Menem ad ist bakey. 
حا, ƝC๛ᓬ ماM ⥌Ɔ ჰŧ Ḷ⟓. (Hû, Necesinz Menem ad ist bakey.) - Hello, How are you? My name is Baki.
Bâkiyye Dilinde Sözcükler
ᒍ Ḷ⟓৬ Reading English Deutsch Türkçe Esperanto Persian Nomuli
૭''રҰ〟, OḶϢᒍ, OḶҰ〟 garşın, obwol, obşayen, according to nach -e rağmen      
I⟓Ɲ, ⥌ᒍ≾〟 ayken, alsen while, when wenn, als -iken      
БƝГ≾Ꭷ Bengesu water of life das wasser des Lebens Ab-ı Hayat      
↾≾.↓⟓≾Ɲ Işıkkesen Lampshade Lampenschirm Abajur      
ĊȪર⊲Ꭷ’ Çörkü     Abaküs      
⥌Ḷʷ๛..↾ Abbasî     Abbasoğulları      
じĊMI Saçmay     Abes      
⥌Ɲ@ Anat     Abide      
≾રƆરMC Serderemce     Abone      
ĊᎧᒍ↓ Çuluk urgency Dringlichkeit Acele      
ᒍӬ ĊᎧᒍ↓ ≾.Э Ϣર ৬ Ұ웃 ⊲ર≾.M∧⊲. Lâ çuluk eşe war şaytay karaşmak     Acele işe şeytan karışır.      

ᒍ ᒍ≾Ɲ..↾ Ḷ⟓৬ ≾ȪᓬC↓ᒍર..↾ (El lesen-i Bakiyye Sözcükleriy) - The Al Bakiyye Words
Örnek Sözcükler (ᒍӬ M≾ᒍ..↾ ≾ȪᓬC↓)

Selamlama (Hûlama)

Yazım

Okunuş

Mana-Karşılık

حا

Merhaba

حا - ≾ᒍM

Hû - Esselem

Selam

Г❞IƆ〟

Günaydın

Günaydın

ᛠ❞IƆ〟

Tünaydın

Tünaydın

てમ❞↓Ұ

Hayrunokşay

Hayırlı Akşamlar

てમ❞ГC    - I ГCᒍર

Hayrungece  - Ey geceler

İyi Geceler

ØI ГᒍЭ

Kulay Gele

Kolay Gelsin

Ḷ⧽ ⊲ᓬλᒍર

Bol Kaznançlar

Bol Kazançlar

ƝC๛

Necesin

Nasılsın?

Iما

Eymen

İyiyim, teşekkürler

ƑЙ ƆGᒍ

Efnu Değel

Fena değil

≾Ɲ ⊲

Esen Kal

Hoşça kal

ГᎧ’ᒍЭ  ГᎧ’ᒍЭ

Güle Güle

Güle güle

≾Ɲ ГᒍƆ๛

Esen Geldisin

Hoş geldin

⥌Ɔ〟 Й

Adın Nû

Adın Ne?

ГȪર≾.ЭཞБᓬ

Göreşeğrbiz

Görüşürüz

ماM ⥌Ɔ ჰŧ ....

Menem Ad ist … 

Benim Adım… 

የ ჰŧ ๛ ȪGર@ما

Mu ist sin öğretmen?

Öğretmen misin?

ԋ,  ما ჰŧ ৬ ȪGર@ما

He, men ist ya öğretmen.

Evet, Öğretmenim.

ԋ  - てર

Hayar

Evet – Hayır

⧽ર  - ⧽M∧ᓬ

Olar - Olmaz

Olur - Olmaz


ᒍӬ M≾ᒍ..↾ ≾ȪᓬC↓ (Lâ Mesel-i Sözcük) - sample words