Total entries in catalog: 69
Gösterilenler: 51-60
Sayfalar: « 1 2 ... 4 5 6 7 »

İyelik Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓)

Bakiyye dilinde aitlik ve iyelik zamirleri, şahıs zamirinin sonuna “in” getirilerek yapılır. 


ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓ (El zemer-i İyyelik) - Possessive Pronouns
Zaman Belirteçleri (ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ)

Zaman belirteçleri Bakiyye dilinde serbest kullanım özelliğine sahiptir. Cümlenin vurgulanmak istenilen alanında kullanılabilir. 


 
ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ (El belertenç-i Aan) - Time markers
Edatlar (≾ȪᓬƆર)

Tüm edatlar; “iç, üst, ög, yan, çip üz, alt, ara” olup, kullanım esnasında birtakım eklerle zenginleşerek kullanılır. Bakiyye dilinde temel isimle sondan eklemeli ve baştan eklemeli olarak iki farklı yapıda edat kullanımı mevcuttur. Baştan eklemeli yapılarda isimden ayrı yazılır ve isim yalın haldedir. 


≾ȪᓬƆર (Sözder) - Prepositions
İlgeçler - Tamlamalar - Ulaçlar - Bağ Eylem - Bağ Fiil (↾ᒍГλᒍર)

Türkçe

Bakiyye

-ip (ıp, up, üp)

⊲⊲↾Ḻ 

(Kalkıp)

-arak (-erek)

Ḷ⊲ર↓

(bakarak)

-madan (-meden)

ГᒍMЭƆ〟

(gelmeden)

-maksızın (-meksizin)

ГᒍMЭ⟓๛ᓬ〟

(gelmeksizin)

-dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe)

ГᒍƆ↓Ċ

(Baktıkça)

-ınca (-ince)

ГᒍƝC

(Gelence)

-alı (-eli)

Гᒍ⥌ᒍ↾

(Geleli)

-ken

Гᒍર ↾⟓〟

(Geler iken)

-a ( ... -a ... -a)

Ḷᛠ⥌ Ċ⊲⥌

(bataa çıka)

-e (... -e …. -e)

ГᒍЭ ГƆ

(Gele Gede)

... -r ... -maz ( ... -r ... -mez)

⥌ᒍર ⥌ᒍM⥌ᓬ

(Alar almaz)

-asıya (-esiye)

Ȫᒍ≾↾৬

(Ölesiye)

-casına (-cesine)

Ḷ⊲રC๛Й

(Bakarcasınnu)


↾ᒍГλᒍર (İlgençler) - phrasal verbs
Bağlaçlar (ḶǦ૪λᒍર)

Bazı bağlaçlar tek bir “damğa” ile gösterilmektedir. Bakiyye dili bağlaç bakımında oldukça zengindir. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca dillerinden sözcük ve bağlaç yapılarına sahiptir. 


ḶǦ૪λᒍર (Bağlançlar) - conjunctions
Fiiller ve Yardımcı Fiiller (IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM)

Bakiyye dili, Türkî dillerden bir yapay dil olmasına karşın yardımcı fiilleri bulunan bir yapay dildir. Esas fiil çekimlenebilir, ek alabilir yapıdadır. Sondan ve ortadan eklemeli fiil yapısı bulunur. 


IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM (Eylev ve Betlem) - Verbs and Auxiliary Verbs
Olumsuzluk Ekler (⧽ᎧM๛ᒍ↓ ⥌⟓ᒍર)

Bakiyye dilinde 5 ayrı olumsuz yapma eki bulunur. İsimlerin önüne veya sonuna getirilen eklerdir.

Başına getirilenler: Й, Б, ૭’’Iཞ, 

Sonuna getirilenler: ๛ᓬ, M⥌ᓬ, ๛ഥ’, 


⧽ᎧM๛ ⥌⟓ᒍર (Olumsız ekler) - negative inserts
Cümle ve Cümle Çeşitleri (≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙)

İsim Cümlesi & Fiil Cümlesi

  • Temel cümle

  • Yan cümle

  • Devrik cümle

  • Bildirim cümlesi

  • Soru cümlesi

  • Bağlı / Şartlı cümle

  • Olumsuz cümle

Temel Cümle: Özne + Yardımcı Fiil + Esas Fiil + Nesne + Cümlenin Diğer Öğeleri. 

Örnek:  Ϣર Гᒍ⥌CĴما  ᒍӬ ↓Ø∧ ๛ᒍ〟 ৬ર〟. 

(Men war gelecejmen lâ okkula sinlen yarın)

- Ben seninle yarın okula geleceğim. 

Yan Cümle: (Özne + Yardımcı Fiil + Esas Fiil), Esas Fiil + Özne + Nesne. 

Örnek: ๛ Ϣર ≾ЭⱱMЭ⟓ ഥO≾ᛠ❞⥙ ≾Э, ⧽Mᒍ↾ ๛৬રƆMC ⧽∧.

(Sin war sevmek dostunng ese, olmali sin yardimci ola)

Arkadaşını seviyorsan ona yardımcı olmalısın. 


≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙ (Sözlem ve Sözlem çeşetlerng) - Sentence and Sentence Types
Belirtenç - Tanımlamalık - Artikeller (Бᒍરᛠλ) Belirteçler (Artikel): Türkî dillerde olmayan artikel yapısı, Bakiyye lisanında bulunmaktadır. Almanca, İngilizce, Arapça gibi dillerde artikel bulunur. Bakiyye lisanında ise bu artikel yapılarından farklı bir artikel yapısı mevcuttur. İsimlerin cinsiyet ayrımından ziyade nitelik ve olgu durumu için artikel kullanılır. 6 belirteç (artikel) vardır. Bunlar; “৬, I, ⧽, ᒍӬ, ᒍ, ..↾” (Ya, Ay, Ol, Lâ, El ve İiy)’dir. 
Бᒍરᛠλ (Belertenç) - article
Şahıs Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ )

8 şahıs zamiri vardır. 2 isim, 2 de fiil cümlesinde kullanılan yardımcı fiiler vardır. 

ŞAHISLAR

 

YARDIMCI 

FİİLER

 

て(Hay) Sadece Allah için kullanılır.

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર - ϢરƆ (war, werde)

Ben

Ⱈ (Men)

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર - ϢરƆ (war, werde)

Sen

๛ (Sin)

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર  -  ϢરƆ (war, werde)

O

⧽ (Ol)

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર  -  ϢરƆ (war, werde)

Biz

Бᓬ (Biz) / Mᓬ

ჰŧ  (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

Siz

๛ᓬ (Siz)

ჰŧ (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

Onlar

⧽ᒍર (Ollar)

ჰŧ (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

Sizler 

๛ᓬᒍર

ჰŧ (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

   

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi

Örnek:

Ben bir doktorum.

Ⱈ ჰŧ Бર じGƝഥᓬ. 

(Men ist ber sayğandaz)


ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ (El Zemer-i Şayhaz) - Personal pronouns