Anasayfa | Klavye | Klavye II | Hakkında | Dil Bilgisi | Edebiyat | Sözlük | Blog | Türkçe Kılavuz

Bâkiyye Dilinde Sözcükler

ᒍ ᒍ≾Ɲ..↾ Ḷ⟓৬ ≾ȪᓬC↓ᒍર..↾ (El lesen-i Bakiyye Sözcükleriy)

ᒍ Ḷ⟓৬ Reading English Deutsch Türkçe Esperanto Persian Nomuli
૭''રҰ〟, OḶϢᒍ, OḶҰ〟 garşın, obwol, obşayen, according to nach -e rağmen      
I⟓Ɲ, ⥌ᒍ≾〟 ayken, alsen while, when wenn, als -iken      
БƝГ≾Ꭷ Bengesu water of life das wasser des Lebens Ab-ı Hayat      
↾≾.↓⟓≾Ɲ Işıkkesen Lampshade Lampenschirm Abajur      
ĊȪર⊲Ꭷ’ Çörkü     Abaküs      
⥌Ḷʷ๛..↾ Abbasî     Abbasoğulları      
じĊMI Saçmay     Abes      
⥌Ɲ@ Anat     Abide      
≾રƆરMC Serderemce     Abone      
ĊᎧᒍ↓ Çuluk urgency Dringlichkeit Acele      
ᒍӬ ĊᎧᒍ↓ ≾.Э Ϣર ৬ Ұ웃 ⊲ર≾.M∧⊲. Lâ çuluk eşe war şaytay karaşmak     Acele işe şeytan karışır.      
て⥌ Ha I understood Ich habe versanden Anladım      
⥌Й Aanu Mother Mutter Anne      
Бᒍ↾Г웃 Biligtay     Ansiklopedi      
৬IƝĊI Yayınçay     Anten      
⥌મ-๛મ Aray-Sinray simetimes gelegentlich Ara sıra      
ĊGƝ Çağan December Dezember Aralık      
ᎧMર웃 Umartay     Arı Çiftliği      
ḶOᓬᒍᛠᎧ Bozultu Fault Fehler Arıza      
રƆƝƆ≾. Ardandaş Friend Freund Arkadaş amiko دوست amiko, araşo
Бᒍરᛠλ Belertenç article Artikel Artikel / Tanımlama      
⟓ȪᛠરГĊ Kötergeç     Asansör      
⊲ഥ୨ Kaldav     Asayiş      
Ċཞ Çeriy Soldier Soldat Asker      
⥌≾ᒍƝ Aslan Lion Löwe Aslan      
Ḷ⊲↾Ɲഥ↾ᓬ Bakındız     Astrolog      
Ḷ⊲↾Ɲഥ⥌ᓬ Bakındaz     Astroloji      
Ꭷᓬ⥌୨Ꭷᒍ Uzavul     Astronot      
⥌じમ Asayray     Aşağı      
@ At Hourse Pferd At      
Oഥ Od     Ateş      
ĊOǦરM∧⊲ Çoğarmak     Ateş başına toplanmak      
じ୨❞ما Savunman     Avukat      
I Ay Month Monat Ay      
I〟 Ayın Months die Monaten Aylar      
ḶḶ Baba Father Vater Baba Patro پدر Padro, Bao
@⥌ Ata Father Vater Baba Patro پدر Padro, Bao
ȪC≾. Öceş     Bahis      
⊲Ꭷᛠ❞M≾. Kutunmuş     Bahtiyar      
Ḷてᛠ৬ર Bahtiyar     Bahtiyar      
ᒍ ᒍ≾Ɲ..↾ Ḷ⟓ El lesen-i baki Baki language Baki Sprache Baki dili      
ᒍ Ḷ⟓৬ El Bakiyye eternal language ewige sprache. Baki Dili      
ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ El bakiyye lesenng Baki language Baki Sprache Baki'ye ait olan dil      
MƆƝ Emden     Bakire      
ᒍЭᓬ Elez     Bakire      
⊲ƝĊ Kalança     Bakiye      
ᒍ Ḷ⟓৬ El Bakiyye Al Bakiyye Al Bakiyya Bakiyye      
⥌ᒍ⥌ḶG Alabuğa     Balina      
Ċ↓M⥌ Çıkma     Balkon      
ĊᒍG웃 Çalgıtay     Bando      
ḶGM⥌ Buğma     Bandrol      
⥌웃⟓Ɲ Atayken     Başkent      
⥌ᒍM Alem Flag Flagge Bayrak      
ḶIમ↓ Bayrayuk     Bayrak      
Ḷᓬ〟 Bazen     Bazen      
≾⥌ᓬરƝГ Sazrenge     Bej      
БᒍГ Belge     Belge      
Бᒍk Belki     Belki      
ما Men I Ich Ben      
C ما Mence I think Ich denke Bence      
ماM ⥌Ɔ ჰŧ .... Menem Ad ist … My name is ... Ich heisse ... Benim Adım…      
Бરཞk Berriyki     Beriki      
5. Б≾. (beş)   Five Fünf Beş      
ƆMЭĊ Demeç     Beyanat      
Б৬Ɲ@ Beyanat     Beyanat      
⥌↓ Ak White weiß Beyaz      
БᒍГじર Bilgisayar Cumputer Computer Bilgisayar      
Бᒍ↾Г웃 Biligtay Encyclopedia Enzyklopädie Biligtay      
1000. Б〟(Bin)   thousand Tausend Bin      
1. Бર (Ber)   one Eins Bir      
БરĊOで Berçoh     Bir çok      
Бર ⊲Ċ ber kaç     Bir kaç      
Бર Ұ Ber şay     Bir şey      
Бર⥌ഥ’ Beraz     Biraz      
Бરཞ Berriy     Birisi, herhangi birisi      
Бર ⟓ᓬ Ber Keyz     Birkez      
Бᓬ Biz     Biz      
⥌GƝഥ⥌Ċ Ağandaç Blog Blog Blog      
Ḷ⧽ ⊲ᓬλᒍર Bol Kaznançlar     Bol Kazançlar      
⟓Ꭷ’રƝ Küren     Bordo      
БᒍЭC, ƆM Belece, dem     Böylelikle      
ḶГ❞ Bugün Today Heute Bugün      
Ḷમ Buray here Hier Burası      
CM Cam Glass Glass Cam      
Can     Can      
ᎧᒍᎧГ❞ Ulugün Friday Freitag Cuma      
⊲↾৬୨Г❞ Kıyavgün Saturday Samstag Cumartesi      
≾ȪᓬᒍM Sözlem Sentences Satz Cümle      
ḺરIG Parayğa     Cüzdan      
БĊཞ Biçariy     Çaresiz      
⧽Г❞ Olgün Wednesday Mitwoch Çarşamba      
Ḷᒍ∧ Bala child Kind Çocuk infano کودک Jeldo, Lotoro
Ċ❞⟓, ƆƝ, ϢIᒍ, Ɔ⥌, Çünkey, den, wayel, da Because Denn, weil Çünkü      
ഥ⥌↾ما Daa’imen     Daima      
OƓ.મ↓ Oğrayuk minute Minute Dakika      
ⱱཞ Veri data Data Data      
-Ɔ〟Эⱱʷᒍ, -Ɔ〟Бཞ, -Ɔ〟⥌てર den evvel, den beri, den ahır     den önce, den beri, den sonra      
Ɔરᛠماഥ Dertmend     Derdi Olan      
БરƆ୨M Berdevam     Devam eden      
ഥ≾.મ Dışray     Dışarı      
ƆGરk Değerki     Diğeri      
ᛠ⟓≾. Tekeyeş     Dikiş      
ᒍ≾Ɲ Lesean Language die Sprache Dil      
ᛠ↾ᒍ Til     Dil      
Ɔ৬ diya     diye      
Ɔᓬ↾λ Dizinç Design Design Dizayn, Tasarım      
ഥØ↓ (dıykulok)90.   ninety Neunzig Doksan      
じGƝഥᓬ Sayğandaz Doctor Arzt Doktor-Hekim      
9. ഥØ (Dıykul)   Nine Neun Dokuz      
ഥO≾ᛠ Dost Friend Freund Dost      

English: The Al Bakiyye Words
Deutsch: The Al Bakiyye Wörter
(05.09.2019)
Okunma : 34 | Anahtar Sözcükler : İngilizce - Bakiyye, Esperanto - Bakiyye, Farsça - Bakiyye, Almanca - Bakiyye, Nomuli - Bakiyye, Bâkiyye Dilinde Sözcükler, Türkçe - Bakiyye | Değerlendirme : 5.0/1
Toplam Soru & Yorum : 0
avatar