Kategoridekiler: 41
Gösterilenler: 21-40
Sayfalar: « 1 2 3 »Belgisiz zamirler ve Mastar Yapıları (ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟)  

Bakiyye

Okunuş

Türkçe

M⥌Ɲ

Maan

 •  

Бરཞ

Berriy

Birisi, herhangi birisi

⟓↾M≾Э, ԋĊ ⟓↾M≾Э

Kimse, heç kimse

Kimse, hiç kimse

Ĵર⊲

Jarkal

Herkes

ર⊲ƝГ

Erkangı

Herhangi

でM⥌๛..↾

Hamasii

Hepsi

Бર Ұ

Ber şay

Bir şey

Бર ⊲Ċ

ber kaç

Bir kaç

Бર⥌ഥ’

Beraz

Biraz

БરĊOで

Berçoh

Bir çok

Ȫᓬ..↾

Özi

Kendisi

Ȫᛠk

Öteki

Öteki

Бરཞk

Berriyki

Beriki

ƆGરk

Değerki

Diğeri


ᒍ ഥ’Mર..↾ БᒍГ๛ ⱱ M≾ᛠર〟 (El Zemer-i Belgesiz ve Mesteren) -
Soru Adılları (≾OરGᎧ ⥌ഥᒍʷર..↾)

Bakiyye

Okunuş

Türkçe

Й

Ne

Й ⥌Ɲ

Nû Aan

Ne zaman

Йમ

Nûray

Nere

ЙમƆ

Nûrayda

Nerede

ЙમƆ〟

Nûraydan

Nereden

Йમ..↾

Nûrayii

Neresi

ЙમГ

Nûrayga

Nereye

Й⊲

Nûkal

Ne kadar

ƝI৬ ⧽M⥌๛

Niye olmasın

Neden olmasın

Й๛

Nûsin

Nasıl

⊲ƝГ

Kangı

Hangi

⟓↾M

Kim

Kim


 
≾OરGᎧ ⥌ഥᒍʷર..↾ (Sorğu adıllari) - question titles
Sayılar (じ↾ᒍર)

Bakiyye dilinde sayılar oldukça basit bir dizilime sahiptir. 

 
 1. Бર (Ber)

Bir

20. ⟓↓ (Keyok)

Yirmi

 1. ⟓ (Key)

İki

30. ᎧĊ↓ (Uçok)

Otuz

 1. Ꭷ’Ċ (üç)

Üç

40.ᛠરᛠ↓ (Terteok)

Kırk

 1. ᛠરᛠᛠ (terte)

Dört

50. Б≾.↓ (Beşok)

Elli

 1. Б≾. (beş)

Beş

60. ᒍᛠ↓ (Alteok)

Altmış

 1. ᒍᛠ (alte)

Altı

70.৬Ɔ↓ (Yediok)

Yetmiş

 1. ৬Ɔ (Yedi)

Yedi

80.≾⟓ ↓ (Sekeyok)

Seksen

 1. ≾⟓ (sekey)

Sekiz

90. ഥØ↓ (dıykulok)

Doksan

 1. ഥØ (Dıykul)

Dokuz

100. ᕴᓬ (yüz)

Yüz

 1. OƝ (On)

On

1000. Б〟(Bin)

Bin

 1. OƝБર (Onber)

Onbir

31.ᎧĊ↓Бર (Uçokber)

Otuz Bir

 1. OƝ⟓ (Onkey)

Oniki

45.ᛠરᛠ↓Б≾. (Terteokbeş)

Kırk Beş

 1. OƝᎧ’Ċ (Onüç)

Onüç

≾Ƒર (Esfer)

Sıfır

 1. OƝᛠરᛠᛠ (Onterte)

Ondört

   

じ↾ᒍર (Sayılar) - numbers
Saatler (OGᎧરƝ)

Bakiyye dilinde saat “OGᎧર” (Oğur) demektir. İsim cümlesi olarak “ჰŧ” (ist) yardımcı fiili kullanılır. 

Saat sorama:  ⊲Ċ ჰŧ ᒍӬ OGᎧર (Kaç ist la oğur) veya ᒍӬ OGᎧર ⊲Ċഥ (La oğur kaçdır). 

Cevap verme: ⧽ OGᎧર ჰŧ … (Ol oğur ist ...) veya ⧽ OGᎧર …’ഥ (Ol oğur …’dır.)

Örnekler: 

21:00 = ⧽ OGᎧર ჰŧ ⟓↓Бર. (Ol Oğur ist keyokber)

12:30 = ⧽ OGᎧર ჰŧ OƝ⟓ ḶĊ↓ (Ol oğur ist onkey buçuk)

10:05 = ⧽ OGᎧર ჰŧ OƝ..↾ ГĊર Б≾. (Ol oğur ist onii geçer beş)

03.25 = ⧽ OGᎧર ჰŧ Ꭷ’Ċ..↾ ГĊર ⟓↓Б≾. (Ol oğur ist üçi geçer keyokbeş.)

 

An: OG (Oğ)  - ⥌Ɲ (Aan)

Saat: OGᎧર (Oğur)

Dakika: OGમ↓ (Oğrayık)

Saniye: OGᎧરഥ↓ (Oğurdak)

Salise: OGᎧરĊ↓ (Oğurçak)


OGᎧરƝ (Oğuran) - hours
İyelik Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓)

Bakiyye dilinde aitlik ve iyelik zamirleri, şahıs zamirinin sonuna “in” getirilerek yapılır. 


ᒍ ഥ’Mર..↾ I৬ᒍ↓ (El zemer-i İyyelik) - Possessive Pronouns
Zaman Belirteçleri (ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ)

Zaman belirteçleri Bakiyye dilinde serbest kullanım özelliğine sahiptir. Cümlenin vurgulanmak istenilen alanında kullanılabilir. 


 
ᒍ Бᒍરᛠλ..↾ ⥌Ɲ (El belertenç-i Aan) - Time markers
Edatlar (≾ȪᓬƆર)

Tüm edatlar; “iç, üst, ög, yan, çip üz, alt, ara” olup, kullanım esnasında birtakım eklerle zenginleşerek kullanılır. Bakiyye dilinde temel isimle sondan eklemeli ve baştan eklemeli olarak iki farklı yapıda edat kullanımı mevcuttur. Baştan eklemeli yapılarda isimden ayrı yazılır ve isim yalın haldedir. 


≾ȪᓬƆર (Sözder) - Prepositions
İlgeçler - Tamlamalar - Ulaçlar - Bağ Eylem - Bağ Fiil (↾ᒍГλᒍર)

Türkçe

Bakiyye

-ip (ıp, up, üp)

⊲⊲↾Ḻ 

(Kalkıp)

-arak (-erek)

Ḷ⊲ર↓

(bakarak)

-madan (-meden)

ГᒍMЭƆ〟

(gelmeden)

-maksızın (-meksizin)

ГᒍMЭ⟓๛ᓬ〟

(gelmeksizin)

-dıkça (-dikçe, -tıkça, -tikçe)

ГᒍƆ↓Ċ

(Baktıkça)

-ınca (-ince)

ГᒍƝC

(Gelence)

-alı (-eli)

Гᒍ⥌ᒍ↾

(Geleli)

-ken

Гᒍર ↾⟓〟

(Geler iken)

-a ( ... -a ... -a)

Ḷᛠ⥌ Ċ⊲⥌

(bataa çıka)

-e (... -e …. -e)

ГᒍЭ ГƆ

(Gele Gede)

... -r ... -maz ( ... -r ... -mez)

⥌ᒍર ⥌ᒍM⥌ᓬ

(Alar almaz)

-asıya (-esiye)

Ȫᒍ≾↾৬

(Ölesiye)

-casına (-cesine)

Ḷ⊲રC๛Й

(Bakarcasınnu)


↾ᒍГλᒍર (İlgençler) - phrasal verbs
Bağlaçlar (ḶǦ૪λᒍર)

Bazı bağlaçlar tek bir “damğa” ile gösterilmektedir. Bakiyye dili bağlaç bakımında oldukça zengindir. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Almanca dillerinden sözcük ve bağlaç yapılarına sahiptir. 


ḶǦ૪λᒍર (Bağlançlar) - conjunctions
Fiiller ve Yardımcı Fiiller (IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM)

Bakiyye dili, Türkî dillerden bir yapay dil olmasına karşın yardımcı fiilleri bulunan bir yapay dildir. Esas fiil çekimlenebilir, ek alabilir yapıdadır. Sondan ve ortadan eklemeli fiil yapısı bulunur. 


IᒍЭⱱ ⱱ Б@ᒍM (Eylev ve Betlem) - Verbs and Auxiliary Verbs
Olumsuzluk Ekler (⧽ᎧM๛ᒍ↓ ⥌⟓ᒍર)

Bakiyye dilinde 5 ayrı olumsuz yapma eki bulunur. İsimlerin önüne veya sonuna getirilen eklerdir.

Başına getirilenler: Й, Б, ૭’’Iཞ, 

Sonuna getirilenler: ๛ᓬ, M⥌ᓬ, ๛ഥ’, 


⧽ᎧM๛ ⥌⟓ᒍર (Olumsız ekler) - negative inserts
Cümle ve Cümle Çeşitleri (≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙)

İsim Cümlesi & Fiil Cümlesi

 • Temel cümle

 • Yan cümle

 • Devrik cümle

 • Bildirim cümlesi

 • Soru cümlesi

 • Bağlı / Şartlı cümle

 • Olumsuz cümle

Temel Cümle: Özne + Yardımcı Fiil + Esas Fiil + Nesne + Cümlenin Diğer Öğeleri. 

Örnek:  Ϣર Гᒍ⥌CĴما  ᒍӬ ↓Ø∧ ๛ᒍ〟 ৬ર〟. 

(Men war gelecejmen lâ okkula sinlen yarın)

- Ben seninle yarın okula geleceğim. 

Yan Cümle: (Özne + Yardımcı Fiil + Esas Fiil), Esas Fiil + Özne + Nesne. 

Örnek: ๛ Ϣર ≾ЭⱱMЭ⟓ ഥO≾ᛠ❞⥙ ≾Э, ⧽Mᒍ↾ ๛৬રƆMC ⧽∧.

(Sin war sevmek dostunng ese, olmali sin yardimci ola)

Arkadaşını seviyorsan ona yardımcı olmalısın. 


≾ȪᓬᒍM ⱱ ≾ȪᓬᒍM Ċ≾.@ᒍર⥙ (Sözlem ve Sözlem çeşetlerng) - Sentence and Sentence Types
Belirtenç - Tanımlamalık - Artikeller (Бᒍરᛠλ) Belirteçler (Artikel): Türkî dillerde olmayan artikel yapısı, Bakiyye lisanında bulunmaktadır. Almanca, İngilizce, Arapça gibi dillerde artikel bulunur. Bakiyye lisanında ise bu artikel yapılarından farklı bir artikel yapısı mevcuttur. İsimlerin cinsiyet ayrımından ziyade nitelik ve olgu durumu için artikel kullanılır. 6 belirteç (artikel) vardır. Bunlar; “৬, I, ⧽, ᒍӬ, ᒍ, ..↾” (Ya, Ay, Ol, Lâ, El ve İiy)’dir. 
Бᒍરᛠλ (Belertenç) - article
Şahıs Zamirleri (ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ )

8 şahıs zamiri vardır. 2 isim, 2 de fiil cümlesinde kullanılan yardımcı fiiler vardır. 

ŞAHISLAR

 

YARDIMCI 

FİİLER

 

て(Hay) Sadece Allah için kullanılır.

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર - ϢરƆ (war, werde)

Ben

Ⱈ (Men)

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર - ϢરƆ (war, werde)

Sen

๛ (Sin)

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર  -  ϢરƆ (war, werde)

O

⧽ (Ol)

ჰŧ - ط (ist – dır)

Ϣર  -  ϢરƆ (war, werde)

Biz

Бᓬ (Biz) / Mᓬ

ჰŧ  (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

Siz

๛ᓬ (Siz)

ჰŧ (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

Onlar

⧽ᒍર (Ollar)

ჰŧ (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

Sizler 

๛ᓬᒍર

ჰŧ (ist – dır)

Ϣર〟- ϢરƆ〟(Waren – Werden)

   

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi

Örnek:

Ben bir doktorum.

Ⱈ ჰŧ Бર じGƝഥᓬ. 

(Men ist ber sayğandaz)


ᒍ ഥ’Mર..↾Ұてᓬ (El Zemer-i Şayhaz) - Personal pronouns
Sıfatlar (⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ)

İsmi nitelendiren özelliğe sahiptirler. 4 çeşit sıfat yapma durumu bulunur. 

 1. İsmin önüne getirilerek; “৬Й Ḷર⊲ (Yeni barq)” 

 2. İsmin sonuna getirilerek; “৬Й Ḷર⊲..↾ ৬Й (Barq-ı Yeni)”

 3. Artikelli İsimle bütünleşik; “Ḷર⊲ᒍ৬Й (Barqalyeni)”

 4. Sıfat-İsim bütünleşik; “৬Й❞Ḷર⊲ (Yenunbarq”)

Sıfat Derecelendirmesi: Sıfatın önüne ek getirilerek derecelendirme sağlandı. 

Yalın: 

Kıyas: ഥで (Daha)

Üstün: Ɲ (En)


⥌ഥĴ⟓ᛠƑƝ (Adjektefen) - adjectives
İsimler (⥌ഥᒍર)

Bakiyye dilinde 2 çeşit isim vardır; Özel isim ve cins isim. İsimlerin tekil, yalın, çekimli, çekimsiz, çoğul durumları bulunur. Bakiyye lisanında Özel isimler dahil tüm isimler belirtenç (Tanımlayıcı-Artikel) alır. 4 farklı çoğul yapma yapısı bulunur. İsim cümlelerinde yardımcı fiil “ჰŧ -ഥ” olarak kullanılır. 

Çoğul Yapma Ekleri

 • ᒍર (ler - lar) : ⥌ƆMᒍર (Adamlar) - Adamlar

 • @ (at) : БᒍГ@ (Belgeat) – Belgeler

 • ГӬƝ (Gêân) : ⥌ƆM..↾ГӬƝ (Adamîgêân) - Ademoğulları

 • I〟(Eyin) : ⥌ƆMI〟(Adameyn) - Adamlar

 • Ɲ (En) : Ḷર⊲Ɲ (Barken) - Evlikler


⥌ഥᒍર (Adlar) - Names
Türkî Lisanlardan Seslere Bâkiyye Lisanında Karşılık

Ä= [Azeri, Tatar, Türkmen ve Gagavuz Türkçelerinde] Kısa, kapalı e sesini verir. E-A karışımı bir ses olara ön görülür. Türkçedeki “İnce, Anne” sözcüklerinin son hecedeki “e” sesi açık edir. Diğer örnekler: Eş, Sen, Sene vb. Azericede bu ses için Э/Ə harfleri kullanılır.
Bakiyye lisanındaki karşılığı: Э (E Açık)

Q = [Tatar, Türk ve Azeri Türkçelerinde] Gırtlaktan veya gırtlağa yakın çıkarılan “K” sesini belirtir. “G” sesi ile Arapça karşılığı “ق” (Gaf) harfidir. Misal; Qalın (Kalın), Qadın (Kadın) Qurt (Kurt) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: ⊲ (Kal)

X = [Tatar ve Azeri Türkçelerinde] Boğazdan gelen gırtlak “H” sesidir. Hırıltılı “he” sesini yansıtır. Xamur (Hamur), Xalı (Halı) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: ح-خ (てで)

W = [Tatar, Türkmen Türkçesi] “U” sesine benzeyen “V” harfidir. Arapça “و” harfi, batı dillerindeki “W” harfidir. Ancak Bakiyye lisanında “و” harfinin karşılığı olarak “و” kullanılıp, “wua” sesine yakın çift Ve sesi gibi çıkan biraz daha farklı ses olarak kullanılmaktadır. W sesi tonlu ve vurguludur. War (var), Wan (van)...

Bakiyye lisanındaki karşılığı: Ϣ (Wah)

Ň = [Tatar, Türkmen Türkçelerinde] Damaktan nazal olarak çıkan N/G arası bir sestir. “Nû, NG, NĞ” vb. sesler karşılanır. Osmanlı Türkçesinde üç noktalı “ڭ - Kef-i Nûn” harfi ile karşılık bulmaktadır. Yaňgın (yangın), Beňgü (Bengü) vb. 

Bakiyye lisanındaki karşılığı: Й (Nû) – Ayrıca “⥙ - λ (Nang – Nanç) harflerindeki “ne” sesi de nazal N sesidir. 


() -
Bakiyye Alfabesi ve Yazı Sistemi

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanında birbirlerine benzer yapıda 3 hat bulunur. Bunlar; Bilgisayar hattı, El hattı ve Figûrât hattıdır. Toplam 65 damgadan (harf) oluşmaktadır. Figûrât hattı dışında hiçbir damga birbiriyle birleşmez ve soldan sağa doğru yazılır. Figûrât hattında ise süsleme, zarifleştirme sanatı söz konusu olduğundan dolayı yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı ve soldan sağa doğru yazım yapılabilmekte ve harfler birbirleriyle birleşebilmektedir. Üç hat için de sağdan sola doğru yazım bulunmamaktadır. 

El hattı ve Figûrât hattı için alfabedeki harflerin standart el yazısı biçimi kullanılır. Bilgisayar hattı için ise her bilgisayar ve ortamda kolaylıkla yazılabilmesi için uygun karakterlerden oluşan dizi harfler kullanılır. 


ᒍ 웃MGᒍ↓..↾ Ḷ⟓৬ (El Tamğalık-ı bakiyye) - Bakish Alphabet
Bakiyye Lisanı Yapısal Özellikleri ve Belirteçler
Sınıflandırma: Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Türkî dillere yakın biçimde kökenleştirilerek geliştirilmiştir. Köken olarak yapı, sözcük ve yazım mantığında Türkî dillere ilaveten Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve İngilizce bulunmaktadır. 
Belirteçler (Artikel): Türkî dillerde olmayan artikel yapısı, Bakiyye lisanında bulunmaktadır. Almanca, İngilizce, Arapça gibi dillerde artikel bulunur. Bakiyye lisanında ise bu artikel yapılarından farklı bir artikel yapısı mevcuttur. İsimlerin cinsiyet ayrımından ziyade nitelik ve olgu durumu için artikel kullanılır. 6 belirteç (artikel) vardır. Bunlar; “৬,  I, ⧽, ᒍӬ, ᒍ, ..↾” (Ya, Ay, Ol, Lâ, El ve İiy)’dir. 

ᒍ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ Бᒍરᛠλᒍર (El Bakiyye Lesenng belertençler) - Al Bakiyye articles
Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı Dil Bilgisi

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, Ural-Altay Dil Ailesine mensup Göktürk-Orhun, Osmanlı ve diğer tüm Türk Lehçeleriyle bütünleşmiş dil kültürünü sabit ve kalıcı kılmak, Türk lisanlarındaki sesleri ve kültürü korumak amacıyla süsleme, güzelleştirme niteliğinde geliştirilmiş Türkçe kökenli yapay bir dildir. Mevcut kültürlerin dil vasıtasıyla aktarımının en sağlıklı ve uzun ömürlü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden yazılı, kalıcı ve canlı bir aktarım gerçekleştirmek adına Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı geliştirilmeye başlanmıştır. Sözcük varlığı büyük oranda Türkçe, Göktürkçe, Diğer Türk Lehçeleri, Arapça, Farsa ve Osmanlıcadır. Ayrıca Fransızca, İngilizce, Almanca, Moğolca, Ölü Mezopotamya Dilleri ve Anadolu Dillerine ait sözcük varlığına da sahiptir. 

Bu maksadın da ötesinde geliştiricisi dilemiş olduğu için böyle bir dil oluşturulmuştur. 

Hüsnü Hatt-î Bâkiyye Lisanı, kendine özgü alfabesiyle yazılan Türkî dillerden yapısal kökler barındıran bir dil olup, 65 harf (damga) ve 6 temelî özellikte karaktere sahiptir. Kendine özgü “Şükran Güncesi, Damlahatnâme, Yazlam” gibi edebî türlere sahiptir. 

El Yazımı, (Kaligrafik) Hat-î Figûrât Yazımı ve Bilgisayar Hat Yazımı olmak üzere üç yazım hattı bulunur. El ve bilgisayar hattı arasında benzer özellikte olup, birkaç küçük yazım biçiminde farklılık söz konusudur. Hat-î Figûrât yazımında ise hat sanatı, süsleme ve damgalar (harfler) arasında fazlaca etkileşim söz konusudur. Hat-î Figûrât yazımı çoğunlukla deyim, özel isim ve hitabetlerde süsleme maksatlı kullanılır. 


ᒍ حا≾Й て@ᛠ..↾ Ḷ⟓৬ ᒍ≾Ɲ⥙ ৬ ᛠᒍБ↾ᒍГ (El Hûsnû Hatte-i Bakeyye Lesenng ya tilbilgi) - Beautifully written Bakiyye language grammar

1-20 21-40 41-41